Tilmelding til kurset


”Dobbeltbelastede alkoholafhængige
– 7 dages kursus i identifikation og udredning
samt personlighedsguidet behandling”


(kursusstart d. 25. oktober 2016)

->> Download programmet her! <<-

 

Navn*
Indtast dit navn!

E-mail*
Indtast gyldig e-mailadresse!

Telefonnr.*
Indtast et telefonnummer!

Rusmiddelcenter / Arbejdsplads*
Hvor arbejder du?

Betalingsoplysninger

Deltagerprisen er 5.000 kr., der indbetales via EAN til Ringgården.

Elektronisk faktura fremsendes til:

EAN-nr.*
Indtast et EAN-nr.!

CVR. nr.*
Indtast et CVR.nr.!

Sikkerhedskode*
Sikkerhedskode
Indtast korrekt sikkerhedskode!

 

 

Ringgården i Middelfart er etableret i 1972 af KFUM´s Sociale Arbejde i Danmark. I mange år har den faglige udvikling på Ringgården haft fokus på svært belastede klienter.

Ringgårdens afdeling for Forskning & Formidling startede i slutningen af 90´erne en evidensbaseret udvikling af en behandlingsmodel der tog højde for, at mange med svært alkoholmisbrug havde sideordnede psykiske vanskeligheder. Deres alkoholmisbrug måtte derfor ses i netop den sammenhæng, og behandlingsmetoderne måtte tilsvarende matche deres komplekse problemstillinger.

Flere års forsknings- og udviklings-arbejde førte til formulering af en personlighedsguidet kontaktstrategi og manualen ALF personligheds-
 

mønstre og behandlingsstrategier (bestil her).

Ringgården fik i 2011 på bevilling fra Sundhedsministeriet status som "Kompetencecenter for Dobbeltfokuseret Afhængighedsbehandling.

 

Samtidig leverer Ring-gården specialiseret døgn-behandling med dobbeltfokus, der tager højde for såvel rusmiddel-afhængighed som personligheds-forstyrrelser og symptomlidelser. Denne døgnbehandling finansieres


for bygning2


Kompetencecenteret yder rådgivning og konsulentbistand til kommuner og især deres alkoholbehandlere i forhold til dobbeltbelastede klienter.

 


af hjemkommunen selv via Sundhedslovens §141.

Centret kan være behjælpelig med at screene og udrede en række af de gængse former for psykisk comorbiditet i forbindelse med et døgnforløb.

Symptomlidelser er en hyppig komplikation hos mange alkohol-afhængige. En "komplikation" fordi sådanne lidelser som fx depression, angst, PTSD eller ADHD van-skeliggør og i nogle tilfælde umuliggør gennemførelse af alkoholbehandling med godt resultat.
 
 
 
  

Der kan være tale om lidelser, der er opstået som følge af alkoholmisbrugslivet. Men der kan også være tale om mere primære
 

lidelser, som har været til stede – evt. som medvirkende årsag – før misbruget er begyndt.

loft

 Ringgårdens kliniske psykolog kan i nogle tilfælde tilbyde hjælp til vurdering af en klient i forhold til behandlingsmæssige muligheder.

Kontakt os og hør nærmere på telefon 64 41 25 05.


ringg door

Vi afholder løbende faglige, "hands-on" prægede temadage om per-sonlighedsguidet kontakt-strategi, som vil blive udbudt til ambulatoriemedarbejdere. Følg med i tilbuddene her på hjemme-siden, hvor der som regel er online-tilmelding. Er et kursus overtegnet oprettes venteliste.

Hvis du – eller måske din arbejds-plads – har interesse i at bruge

Ringgårdens medarbejdere som undervisere eller konsulenter, for eksempel til en temadag eller et
 

foredrag, er der mulighed for at indgå en skræddersyet aftale med os.

kursuslokale

 Ringgaarden inviterer til temadag

den 17. november 2015

The missing link

Relationskompetence i behandlingen af den komplekse klient

 

Efter adskillige års udvikling af samarbejdsformer, klient og behandler imellem, er vi på Ringgården stadig på udkig efter nye teoretiske brudstykker, metode-elementer og vinkler på denne fundamentale side af behandlingsarbejdet.

På temadagen bliver der serveret viden om klient-terapeut relationen, og præsenteret en metode med skarpt fokus på styrkelse af klientens muligheder for at blive kompetent i relationen til terapeuten.

     

 

Deltagere: Ambulante alkoholbehandlere, ledere, embedsfolk og andre med faglig interesse for arbejdet med komplekse klienter med alkoholafhængighed.

 

Sted: Ringgården, Strandvejen 1, 5500 Middelfart

 

Pris: kr. 250,00 inkluderende deltagelse, kaffe og frokost.

 

Tilmelding: I formularen til højre.

 

S.U.: senest 15. oktober 2015.

 

Elektronisk faktura fremsendes efter tilmeldingsfristen.

 

På grund af begrænset deltagerantal fordeles efter ”først-til-mølle” princippet - dog forbeholder vi os ret til at fordele pladserne, så flest mulige institutioner tilgodeses.

 

Download invitation og program her

pdf icon

 
 
Navn*
Indtast dit navn!

Stilling*
Indtast din stilling!

Institution / Arbejdsplads*
Hvor arbejder du?

E-mail*
Indtast gyldig e-mailadresse!

Kontaktnr. telefon*
Indtast et telefonnummer!

EAN-nr.*
Indtast et EAN-nr.!

CVR. nr.*
Indtast et CVR.nr.!

Sikkerhedskode*
Sikkerhedskode
Indtast korrekt sikkerhedskode!

 
     

PROGRAM


09.00 Ankomst og kaffe med brød
09.30: Velkomst og introduktion til dagen v. Steffen Røjskjær
09.45: ARS-modellens baggrund: hvilke udfordringer skal mødes, når komplekse klienter henvises fra ambulant til døgn? – og tilbage til ambulant behandling igen? v. Per Nielsen
10.05: Hvad har psykoterapi og parløb på skøjter med hinanden at gøre? Relationskompetence: hvad gør dig til en god behandler? v. Susanne Bargmann
10.45 Pause
11.00 : Relationskompetence ... (fortsat)
12.00 Frokost

 

12.45: Funktionsanalytisk psykoterapi – hvordan kan vi shape ny adfærd? En ny brobygning mellem kognitiv adfærdsterapi og nyere relationelle behandlings-metoder v. Stig Helweg-Jørgensen
13.30 Pause
13.45 Funktionsanalytisk psykoterapi ... (fortsat)
14.45 Pause
15.00: Selvregulering og relationskompetence i alkohol-behandling v. Heidi Mouritsen
15.25 Afrunding og farvel v. Per Nielsen

Oplægsholdere:

  • Privatpraktiserende psykolog Susanne Bargmann, Hørsholm
  • Klinisk psykolog Stig Helweg-Jørgensen, Psykiatrisk Afd., Svendborg Sygehus
  • Klinisk psykolog Heidi Mouritsen, Ringgården
  • Centerleder, psykolog Per Nielsen, Ringgården

Kompetencecentrets MISSION er, i samarbejde med landets kommuner, at løfte den faglige kvalitet i behand-lingstilbud til klienter med en dobbelt problemstilling, dvs. afhængighed sammen med personligheds-forstyrrelse eller symptomlidelse, således at den enkelte borgers alkoholmisbrug og personligheds-forstyrrelse får den bedst mulige behandling.

Dette sker gennem rådgivning, udredning samt et åbent og tillidsfuldt samarbejde med kommunernes fagfolk om at skabe sammenhæng mellem ambulant- og døgnbehandling. 

Kompetencecentrets VISION er på længere sigt, at personer med behov for dobbeltfokuseret misbrugsbehandling identificeres i 
 

le alkoholbehandlere støttes i at opnå stærkere kompetencer hertil, og endelig at behandlingstilbud på både ambulant og døgnbasis udvikles

for bygning2


langt højere grad og meget tidligere end tilfældet er i dag. At kommuna-


på et fagligt dokumenteret grundlag til gavn for denne målgruppe.

Der kan indgås aftale med os om at udrede personlighedsmønstre hos en ambulant klient gennem testning.

Det foregår typisk ved brug af MCMI, der udleveres af ambulatoriemedarbejder, hvorefter vi scorer og tolker testen og

fremsender en kort skrivelse med formulering af relevante fokus-
områder for det fortsatte arbejde.
 

Alle beboere på Ringgården får mulighed for psykologisk testning i forbindelse med et ophold.

loft

 

 

Ringgårdens kompetencecenter kan i begrænset omfang tilbyde supervision af en medarbejder / personalegrupper i et forløb, hvor supervisionen styrker og udvikler personalets eget arbejde med klienter i målgruppen.

Et supervisionsforløb kan blandt andet være hensigtsmæssigt, når der indgås aftaler om en sammenhængende behandlingsplan for kompliceret dobbeltbelastede klienter, som modtager både
 
 
 
  

ambulant og særligt tilrettelagt døgnbehandling i forskellige sam-menhængende faser.

 

Supervisionsforløbet har som formål at sikre optimal behandlingsmæssig tilgang.

ringg door

 

 

Ringgården har lavet en ny udgivelse om Samarbejde Om Dobbeltbelastede Alkoholklienter

Du kan downloade rapporten her...


 På Ringgården tilbyder vi døgn-behandling til personer med alkoholproblemer.

Behandlingen bygger på moderne misbrugspsykologiske principper, og den varetages af faguddannede medarbejdere.

Der er knyttet forskning, evaluering og metodeudvikling til behandlingen. Vi arbejder på professionelt fagligt grundlag på linje med det øvrige sundhedsvæsen.

Ringgården har særligt fokus på at kunne give behandlingstilbud til

personer med dobbeltbelastning (dvs. at man er afhængig af alkohol og ved siden af har andre problemer af psykisk karakter).
 

som selvejende institution under KFUM's Sociale Arbejde i Danmark [link] er Ringgården et

ringg door


Ringgården er startet i 1972 som et godkendt behandlingshjem under Sygehuslovens § 16. Med status


non-profit foretagende. Institutionen har 32 pladser.

Udarbejdelse af caseformulering og behandlingsplan med henblik på fortsat ambulant behandling foretages af kompetencecentret i forbindelse med indskrivning. Det vil sige, at vi peger på de fokusområ-der, der skal arbejdes videre med i det ambulante forløb efter døgn.

loft

Centret kan i forbindelse med et døgnforløb varetage en lægefaglig psykiatrisk udredning og afklaring af eventuel medicinering.

loft

7 dages kursus i identifikation og udredning samt personligheds-guidet kontakt- og behandlings-
strategi.

Kurset udbydes med støtte fra Sundhedsstyrelsen til alkohol-behandlere i offentlige og private alkoholambulatorier.

Kurset afholdes med 5 moduler over i alt 7 dage, hvoraf to moduler be
står af to sammenhængende dage med overnatning.


Download det fulde program her!
 

kursuslokale

Pris kr. 4.000,-
pr. deltager

Tid: okt 2013 | feb 2014 
Sted: Ringgården, Middelfart

•••
Kurserne er fyldt op, men hvis du ønsker at komme på venteliste, kan du udfylde tilmeldingen
- så giver vi besked, hvis der bliver plads!
•••

    med start d. 3 oktober 2013
    med start d. 5 februar 2014
Påkrævet
Påkrævet
Påkrævet
Påkrævet
Påkrævet
Påkrævet
   betale via EAN (husk EAN-NR.)
   få tilsendt faktura
Påkrævet

På Ringgården tilbyder vi døgn-behandling til personer med alkoholproblemer.

Behandlingen bygger på moderne misbrugspsykologiske principper, og den varetages af faguddannede medarbejdere.

Der er knyttet forskning, evaluering og metodeudvikling til behandlingen. Vi arbejder på professionelt fagligt grundlag på linje med det øvrige sundhedsvæsen.

Ringgården har særligt fokus på at kunne give behandlingstilbud til

personer med dobbeltbelastning (dvs. at man er afhængig af alkohol og ved siden af har andre problemer af psykisk karakter).
 

som selvejende institution under KFUM's Sociale Arbejde i Danmark [link] er Ringgården et

ringg door


Ringgården er startet i 1972 som et godkendt behandlingshjem under Sygehuslovens § 16. Med status


non-profit foretagende. Institutionen har 32 pladser.

Vi yder konsulentbistand til at foretage en fagligt valid visitation af klienten til rette behandling, der ofte vil bestå af en række tilbud, som i en kombination kan have effekt for den pågældende klient.

I et behandlingssamarbejde præciseres sammen med visiterende ambula-

torium formål med døgnforløbet, og der aftales milepæle og afstemmes 
 

forventninger til realistiske behandlingsmål.

ringg door

 

 

Rådgivningen kan ske eksternt, ved at en medarbejder fra Ringgårdens kompe-tencecenter deltager i en behandlingskonference i en kommunal alkoholbehandlingsenhed.


Assistancen kan fx omhandle konkret caseudredning og behandlings-
 

overvejelser eller have mere strukturel og organisatorisk karakter.

ringg door

 

 

Kompetencecentret tilbyder undervisning til behandlere, der er kørt terapeutisk fast med en dobbeltbelastet klient. Vi kan give et input, der måske kan bringe terapien et skridt videre.


På ledelsesniveau tilbyder vi os som sparrings- partnere i forhold til at integrere dobbeltfokus i den
 

terapeutiske hverdag på strukturelt plan.

kursuslokale