Du er her: 
onsdag26aug2020

7-Dages kursus - Dobbeltbelastede alkoholmisbrugere: udredning og tilgang

onsdag26aug2020 kl. 09:30 - 15:30

v. psykolog, ph.d. Per Nielsen & cand.phil Steffen Røjskjær

Dag 1: onsdag d. 26. august 2020 (kl. 9.30 -15.30)

Dag 2 + 3: onsdag d. 9. (kl. 9.30-15.30) og torsdag d. 10. september (kl. 9.00-15.30)

Dag 4 + 5: onsdag d. 23. (kl. 9.30-15.30) og torsdag d. 24. september (kl. 9.00-15.30)

Dag 6 onsdag d. 21. oktober (kl. 9.30 -15.30)

Dag 7 onsdag d. 4. november (kl. 9.30 -15.30)

Ringgården har i en årrække i samarbejde med Sundhedsstyrelsen og COK udbudt et velrenommeret 7-dages kursus1 om udredning og be-handling af dobbeltbelastede, der indgår som modul i den samlede nati-onale alkoholbehandleruddannelse.

Yderligere info og tilmelding: www.cok.dk

Målgruppe: Kurset er målrettet alkoholbehandlere i offentligt, ambu-lant regi og har som formål at styrke den enkelte behandlers kompe-tence i dobbeltfokuseret behandling.

Baggrund: I et typisk ambulant behandlingscenter vil omkring halvdelen af klientellet være dobbeltbelastet. Det vil sige, at der ved siden af af-hængigheden findes en personlighedsforstyrrelse eller en psykisk symp-tomlidelse som f.eks. ADHD, angst eller depression.

Dobbeltbelastede klienter har svært ved at få udbytte af behandling, fordi deres emotionelle, kognitive eller relationelle vanskeligheder kan spænde ben for gennemførelsen af behandlingen. De betragtes ofte som vanskelige, fordi deres kontaktmåde stiller store krav til de menne-sker, der er omkring dem, herunder behandlere. Konsekvenserne er ofte, at den terapeutiske relation er opslidende, og at behandlingen ikke har fuld gennemslagskraft.

Erfaringer viser, at et dobbelt fokus i behandlingen, dvs. at have op-mærksomheden rettet på både afhængigheden og personlighedsmøn-ster/symptomlidelse, er et nyttigt holdepunkt for at finde den bedst mulige kontaktstrategi og fokusering i behandlingsforløbet. Det betyder bedre fastholdelse af en god terapirelation, højere gennemførelsesrate og større sandsynlighed for et godt behandlingsresultat.

Formålet er at give kursisterne basale kompetencer i at udrede komor-biditet, lave alkoholbehandling med dobbeltbelastede klienter, sidelø-bende forholde sig til/behandle deres psykiske komorbiditet, hvor dette er inden for misbrugsbehandlingens rammer, og opnå forståelse for, hvornår det er betimeligt at inddrage eksterne samarbejdspartnere in-den for psykiatri eller specialiseret døgnbehandling.

Form: der veksles mellem oplæg, øvelser, træning med klienter, diskussion

OBS! Tilmelding til 7- dages kurset sker under COK: www.cok.dk

Tilmelding og praktiske oplysninger