Baggrund og formål

Gennem mere end 20 år har Ringgården arbejdet målrettet på at positionere sig som døgnbaseret støttefunktion i forhold til de ambulante kommunale alkoholbehandlingstilbud. Vi har arbejdet på at udvikle en dobbeltfokuseret behandlingstilgang for mennesker med alkoholafhængighed og psykisk lidelse – primært af non-psykotisk art. En gruppe som udgør en meget stor andel af de klienter, der støder på grund i deres behandlingsforløb og trækker store ressourcer i det ambulante arbejde.

Sideløbende har Ringgården stået for forsknings- og metodeudviklingsprojekter samt en betydelig formidlingsvirksomhed til det kommunale ambulante system blandt andet i projekt SODA (Samarbejde Om Dobbeltbelastede Alkoholklienter) i samarbejde med 14 involverede kommuner.

I 2011 opnåede Ringgården status og økonomisk støtte som landsdækkende Kompetencecenter for Dobbeltfokuseret Afhængighedsbehandling. Ringgårdens kompetencecenterfunktion handler om dele ud af vores viden og erfaringer med dobbeltfokuseret behandling og retter sig mod primært de kommunale rusmiddelcentre med henblik på at støtte medarbejdernes arbejde med dobbeltbelastede borgere. Funktionens hovedformål er at sikre en fortsat kompetenceudvikling af kommunale alkoholbehandlere samt en fortsat udvikling af viden omkring behandling af dobbeltbelastede (læs også vores vision og mission).

Kompetencecentret kan jvf. nedenstående oversigt bidrage med undervisning, videndeling og konsulentbistand til landets kommunale rusmiddelcentre uden – eller med meget begrænset – udgift for rusmiddelcentrene. Du kan læse mere om centret i vores infofolder her.

 
 

Konsulent- og formidlingsspor

Team for klinisk udredning

 • Testning/screening for symptomlidelser og personlighedsforstyrrelser
 • Udarbejdelse af klinisk fokus og caseformulering
 • Hjælp til visitation
 • Klinisk psykologisk bistand
 • Psykiatrisk lægekonsulent (vurdering)

Konsulentbistand og sparring

 • Konferenceassistance
 • Supervision
 • Telefonisk "hot line" for behandlere
 • Organisationsudvikling

Formidling og kompetenceopbygning

 • Temadage
 • Undervisning
 • Årlig konference om dobbelt fokus i behandling
 • Udvikling af praksisnære værktøjer
 • Videndeling
 • Netværksddannelse